Reglementen

Huishoudelijke reglementen dienen als richtlijnen en afspraken om een gestructureerde en positieve leefomgeving te bevorderen, waarin alle betrokkenen zich bewust zijn van hun rechten en verplichtingen.

 1. Het bestuur regelt de dagelijkse werkzaamheden en wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris of door twee aangewezen leden van het bestuur. Het bestuur vergadert zo vaak als noodzakelijke is, doch minstens twee keer per jaar.
 2. Personen die een perceel wensen te huren en in aanmerking wensen te komen tot toelating van de vereniging, dienen zich op te geven bij de secretaris of een complexbeheerder. Zijn er geen percelen beschikbaar dan worden deze personen op een wachtlijst geplaatst. Naar volgorde worden percelen toegewezen. Leden die hun perceel zijn kwijtgeraakt doordat het betreffende complex of een gedeelte van een complex aan de vereniging is ontnomen, hebben voorrang op aspirant leden.
 3. In het geval dat er sprake is van opheffing van een perceel kan de huurder eventueel restitutie van de grondhuur ontvangen, alsmede van zaai- en pootgoed en vruchten. Het bestuur schat de hoogte van de vergoeding
 4. Het bestuur bepaalt de grootte van ieder perceel en wijst de percelen toe aan de daarvoor in aanmerking komende (aspirant)leden.
 5. De huurperiode loopt van 1 oktober tot en met 30 september het daaropvolgend jaar. Het opzeggen van de tuin dient te gebeuren voor 1 oktober. Met dien verstande dat vruchtgebruik tot 15 februari daaropvolgende mogelijk is.
 6. Ieder lid ontvangt een rekening met hierop het bedrag aan contributie en grondhuur en de datum waarop de rekening dient te zijn voldaan. Wordt er binnen de gestelde termijn niet betaald dan volgt er een aanmaning. Het verschuldigde bedrag wordt dan verhoogd met twee euro. Wordt er niet binnen de dan gestelde termijn betaald, dan volgt royering. De gewassen en andere roerende en onroerende goederen welke nog op het perceel staan, vervallen dan aan de vereniging.
 7. Een nieuwe huurder betaalt een borg ter grootte van een jaar huur en contributie. Bij een correcte opzegging en nette oplevering van de tuin wordt deze borg terugbetaald. Komen huurder en beheerder niet tot een overeenkomst over de oplevering, dan adviseert een bestuurslid die op een ander complex tuiniert.
 8. Op de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering wordt telkenmale voor het komende verenigingsjaar de contributie en de grondhuur vastgesteld.
 9. Het is de huurder verboden: • Producten van de tuin te verkopen. • Cannabis of daaraan gerelateerde planten te verbouwen. • Kippen of andere dieren op de percelen te houden of loslopende honden mee te nemen. • Hokken, caravans, auto’s en ander onroerende goederen te plaatsen zonder toestemming van het bestuur. Voor de complexen is een bouwreglement vastgesteld, waaraan de huurders zich moeten houden. • Gereedschapskisten met een maximale afmeting van 2.00 bij 0.50 bij 0.50 meter mogen aan de kant van de voetpaden aan de voor- of achterzijde van het perceel worden geplaatst. De gereedschapskisten mogen niet boven greppels of sloten of andere infrastructurele voorzieningen worden geplaatst. • De grenzen van hun perceel uit te breiden of meer om te spitten dan hem door het bestuur is toegezegd. • Het gehuurde perceel onder te verhuren of door derden te laten bebouwen. • Feesten of party’s te houden.

10.De huurder is verplicht het door hem gehuurde perceel voor 15 mei om te spitten, dan wel weer in cultuur te hebben gebracht. Is dit niet mogelijk door welke omstandigheden dan ook, dan dient dit te worden gemeld bij het bestuur of de complexbeheerder.

 1. Elk lid is verplicht het perceel in goede staat te houden, behoorlijk te bewerken, te beplanten en onkruidvrij te houden.

12.Tuinafval dient op eigen perceel te worden gehouden. Compostbakken, tuinafval en dergelijke mogen niet worden geplaatst of gedeponeerd op walkanten. Bij het afvoeren van afval mag geen overlast aan derden plaatsvinden. Het toevoegen van afval bij een afvalberg is niet toegestaan. Opbranden van tuinafval is van gemeentewege niet toegestaan.

13.De huurder dient de aan zijn perceel grenzende paden, walkanten en groenstroken te onderhouden.

14.het hekkelen van de sloot aansluitend aan het gehuurde perceel is verplicht voor 1 november van dat jaar.

15.Op generlei wijze mogen onkruidverdelgingsmiddelen worden gebruikt. In uitzonderlijke gevallen kan door het bestuur of door de complexbeheerder hiervan worden afgeweken.

16.Aardappelen mogen alleen worden verbouwd op het jaarlijks daarvoor bestemde gedeelte van de percelen. Bij niet nakoming van dit voorschrift is het bestuur gerechtigd de aardappelen te verwijderen of te doen verwijderen.

17.Bij het plaatsen van hoog opgroeiende gewassen dient men rekening te houden met de naast gelegen huurders.

18.Op de complexen waar waterleiding aanwezig is mag deze niet worden gebruikt voor het wassen van auto’s en dergelijke. Waterslangen mogen niet op de aanwezige waterkranen worden aangesloten.

19.Het is verboden kinderen beneden twaalf jaar zonder begeleiding op de tuin toe te laten. Ouders/begeleiders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen.

20.Het is niet toegestaan op de complexen te rijden met auto’s, wagentjes en dergelijke, tenzij het bestuur of de complexbeheerder toestemming heeft gegeven.

21.Tuingereedschappen, die eigendom zijn van de vereniging, moeten na gebruik schoon op de daarvoor bestemde plaats teruggebracht worden. Mankementen aan gereedschappen moeten aan het bestuur of complexbeheerder worden gemeld. Bepaalde gereedschappen kunnen alleen worden gebruikt door deskundig geïnstrueerde en daarvoor door het bestuur of complexbeheerder aangewezen leden.

22.Diefstal is niet toegestaan. Het bestuur zal over de pleger van deze diefstal een weloverwogen beslissing nemen, die in het uiterste geval tot royering van de vereniging tot gevolg kan hebben.

23.In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Bij niet nakomen van dit reglement is het bestuur bevoegd de betreffende huurder mondeling en/of schriftelijk te waarschuwen en een termijn te stellen waarbinnen het verzuim moet zijn hersteld.

24.Ieder lid is geacht het reglement in bezit te hebben en kennis te nemen van de inhoud van het reglement.

25.Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd op de algemene ledenvergadering, bij meerderheid van stemmen.

26.Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op de jaarvergadering van 9 februari 2015.

Bouwreglement

 1. GEREEDSCHAPSKISTEN Maximaal 2.50 meter lengte, 0.50 meter breedte en 0.50 meter hoog. Kleur bruin of groen.
 2. BROEIBAKKEN (platglas) Op de percelen van 100 vierkante meter ten hoogste 4 originele broeiramen van 150 bij 80 centimeter. Op de percelen van 200 vierkante meter maximaal 2 keer 4 originele broeiramen. Het gebruik van andere dan originele broeiramen is niet toegestaan. De omlijsting van de broeiramen met bruin of groen zijn. Maximale hoogte 75 centimeter.
 3. BROEIKASSEN In de handel verkrijgbare standaardmodellen van aluminium of ander gelijkwaardig materiaal is toegestaan. De bouwhoogte van de kas mag ten hoogste 2.70 meter bedragen en maximaal 10 vierkante meter oppervlak. De kassen mogen neergezet worden vanaf 12 meter tot 25 meter vanuit het hart van de bestaande asfaltpaden.
 4. TUINHUISJES Deze worden met de voorkant 4 meter vanuit het hart van de bestaande asfaltpaden geplaatst. De oppervlakte van een tuinhuisje, geen kas zijnde, mag ten hoogste 6 vierkante meter bedragen. De bouwhoogte mag ten hoogste 2.70 meter zijn. Te gebruiken materialen: hout en glas. De dakbedekking moet zijn dakleer, golfplaten of pannen. Kleur van de huisjes groen of bruin. De gezamenlijke oppervlakte van een gebouw en een kas mag ten hoogste 10 vierkante meter zijn.